RODO (sp. z o.o.)

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679), potocznie zwanego RODO, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Slowbiz spółka z o.o. siedzibą w Białymstoku (15-215), ul. Marii Konopnickiej 14/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961026, posiadająca NIP: 5423445226 oraz REGON: 521288294.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

Informujemy Cię, że Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem [email protected]. Jest nim Katarzyna Krzywicka, ul. Mickiewicza 64/30, 01-650 Warszawa.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] .

tylko przeglądam slowbiz.pljestem użytkownikiem sklep.slowbiz.pljestem użytkownikiem edu.slowbiz.pljestem subskrybentem newslettera

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających stronę slowbiz.pl – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zapewniania pełnej funkcjonalności strony slowbiz.pl, jej responsywności i interoperacyjności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. zapewniania możliwości nawiązania kontaktu ze Slowbiz poprzez formularz kontaktowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących działania slowbiz.pl, badanie poziomu zadowolenia z jakości działania slowbiz.pl oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z nieprawidłowym działaniem strony – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług hostingu, analitycznych, statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy. Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Co do zasady administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej. Miej jednak na uwadze, że w związku z korzystaniem przez administratora z narzędzi oraz rozwiązań technicznych dostarczanych przez osoby trzecie, Twoje dane osobowe (w tym dane statystyczne i analityczne) zgromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony slowbiz.pl mogą być przekazywane tzw. państwa trzeciego w rozumieniu RODO, tj. do USA. USA to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia tak wysokich wymogów ochrony danych osobowych jak państwa do niego należące. Aby temu przeciwdziałać zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. Miej na uwadze, że w przypadku korzystania przez Ciebie z funkcji pozwalających na udostępnienia treści zawartych na stronie slowbiz.pl za pomocą serwisów społecznościowych takich jak np. Facebook, Twoje dane będą mogły trafiać poza Europejski Obszar Gospodarczy z Twojej własnej inicjatywy. Z uwagi na powyższe zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów internetowych przez skorzystaniem z takich funkcji.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, a raczej dane statystyczne i analityczne powstałe w oparciu o Twoją aktywność na slowbiz.pl przez 3 lata od chwili, w której odwiedziłeś slowbiz.pl.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz slowbiz.pl to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwiają zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO);

 2. odprowadzanie należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 19 ust. 5 pkt 4 i art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości;

 3. odprowadzanie należnego podatku dochodowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ordynacji podatkowej oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 4. realizacja obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa;

 5. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679;

 6. prowadzenia procesu negocjacyjnego pomiędzy reprezentowaną przez Ciebie firmą a administratorem, który może zakończyć się nawiązaniem współpracy gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług przez administratora na rzecz reprezentowanej przez Ciebie firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;

 2. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z podmiotem – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;

 4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 1. ConvertKit LLC (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);

 2. Facebook Inc (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);

 3. Google Ltd (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);

 4. IMKER Bartnik Krzysztof (NIP 9222625515);

 5. Krajowy Integrator Płatności S.A. (KRS 0000412357);

 6. PayPro S.A. (KRS 0000347935);

 7. Poczta Polska S.A. (KRS 0000334972);

 8. Krajowy Integrator Płatności (KRS 0000412357);

 9. Web INnovative Software sp. z o.o. (KRS 0000342082);

 10. Webio Grzegorz Wołoszyn (NIP 5992688099).

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

W pewnych szczególnych sytuacjach administrator może przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne np. w celu wykonania umowy czy zapewnia prawidłowej pracy poszczególnych funkcjonalności sklepu. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, administrator określił ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO. 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem;

 2. przez 6 lat licząc od dnia, w którym odwiedziłeś stronę zarządzaną przez administratora;

 3. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wymagany przez przepisy regulujące zobowiązania podatkowe – na podstawie art. 32 i 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz sklep to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do przeglądarki, które uniemożliwiają zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania). Jeśli decydujesz się zakupić towary lub usługi od administratora to bez podania Twoich danych osobowych nie uda się złożyć zamówienia.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

SKĄD MACIE MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli sam nie podałeś swoich danych osobowych samodzielnie, to otrzymaliśmy je od kogoś, kto zakupił za pośrednictwem sklep.slowbiz.pl dostęp do kursu, a następnie wskazał Ciebie jako osobę, której mamy przypisać dostęp do tego kursu. Dysponujemy komplementem informacji, na podstawie którego – jeśli wniesiesz do nas indywidualne zapytanie – udzielimy Tobie szczegółowej informacji w tej sprawie.

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w następujących celach, obok których podano podstawy prawne przetwarzania:

 1. zawarcie i świadczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679; dalej jako RODO);

 2. świadczenie usług warunkowych udostępnianych na platformie edukacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. prawnie uzasadnione interesy administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez użytkownika, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu korzystania z platformy, badanie poziomu zadowolenia z jakości usługi świadczonej drogą elektroniczną jak i poszczególnych usług warunkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;

 2. gdy administrator musi ujawnić dane, by móc zrealizować umowę z podmiotem trzecim – dotyczy to wszystkich działań, które mają związek z zapewnieniem poprawnego funkcjonowania platformy edukacyjnej; występuje w przypadku korzystania z rozwiązań informatycznych, których dostawcami są podmioty trzecie, niezależne od administratora i zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu.

Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 1. Kajabi LLC (5495 Sand Canyon Ave Suite #300, Irvine, CA 92618, USA) – dostawca platformy edukacyjnej;

 2. Webio Grzegorz Wołoszyn (NIP 5992688099) – dostawca poczty e-mail wykorzystywanej przez administratora.

CZY MOJE DANE TRAFIAJĄ POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wiąże się to z przekazywaniem Twoich danych osobowych do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Obejmuje to zawsze przypadki, które są niezbędne w celu wykonania umowy i zapewnia działania platformy edukacyjnej. Zawsze staramy się wdrażać rozwiązania w taki sposób, aby nie udostępniać danych osobowych lub udostępniać je w minimalnym zakresie. Zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. W przypadku danych, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, umowa jest oparta o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku c-311/18, administrator określił ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu. Zależy to od celu przetwarzania danych oraz ich rodzaju. Możemy wskazać następujące okresy:

 1. przez czas obowiązywania regulaminu i świadczenia na jego podstawie usługi drogą elektroniczną lub usługi warunkowej;

 2. przez 6 lat, licząc od dnia, w którym skontaktowałeś się z administratorem w sprawach związanych z działaniem platformy edukacyjnej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – dotyczy ono zgody na otrzymywanie newslettera i zostało w sposób dokładny wyjaśnione podczas procesu zapisywania się na newsletter.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli tylko przeglądasz główną stronę platformy edukacyjnej to nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli chcesz korzystać z platformy edukacyjnej, to musisz podać swój adres e-mail, imię i nazwisko. Odmowa podania tych danych uniemożliwia założenie Tobie konta użytkownika na platformie edukacyjnej i w efekcie korzystanie z niej.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2

W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych,

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

 1. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;

 2. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

 3. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;

 4. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO. 

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą:

 1. ConvertKit LLC (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki);

 2. ActiveCampaign KKC (Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki);

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych państw, niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Uznaliśmy, że jest to niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania newslettera. Dokonaliśmy oceny skutków dla ochrony danych, w ramach której porównywaliśmy różne dostępne systemy wysyłki newslettera. Niestety żaden z systemów tego typu, który działał wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie dawał rękojmi działania w sposób integralny, poufny i zapewniający oczekiwaną przez administratora dostępność. Wybrane przez nas rozwiązania wyróżniają się na tym tle, lecz korzystanie z nich wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby przeciwdziałać ewentualnym ryzykom, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. W ramach oceny skutków dla ochrony danych, zgodnie z zaleceniami po wyroku Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej c-311/18, określiliśmy ryzyko i ewentualne skutki związane z przekazywaniem danych. Taki sposób przetwarzania jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

PRAWO DO SKARGI

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.